Builder Design Pattern

Đợt vừa rồi tôi có hơi bận viết blog nội bộ cho công ty nên có hơi bỏ bê trang này, nhưng không sao, SwiftyVN đã trở lại và đương nhiên là series về Design Pattern cũng sẽ quay lại 🤘. Vẫn tiếp nối chuỗi bài viết về loại Creational (khởi tạo), và cũng vẫn là một trong những pattern thuộc hàng phổ thông nhất, đó chính là Builder Design Pattern.

Builder Design Pattern là gì?

Trong OOP, Builder pattern thuộc loại creational (khởi tạo), chính vì vậy mục tiêu chính sẽ nhằm giải quyết vấn đề liên quan đến việc khởi tạo đối tượng. Cụ thể hơn, Builder pattern sẽ chia nhỏ construction (khởi tạo) của một object phức tạp. Tôi giữ nguyên từ construction không phải để khoe tiếng Anh, mà hãy để ý thêm chút, construction có khiến bạn liên tưởng đến cái gì trong OOP không? Đó chính là constructor (hàm khởi tạo), vì lẽ  đó, phương pháp chia nhỏ của Builder pattern sẽ liên quan đến constructor trong Class. Builder pattern đặt logic và cấu hình mặc định (default configuration) liên quan đến việc khởi tạo object từ class ra bên ngoài, vào trong Builder class. Đặt ra ngoài thế nào, builder class và chi tiết ra sao? Xin mời đọc tiếp.

Nó giải quyết vấn đề gì?

Để trả lời cho câu hỏi ở đề mục, hãy cùng tôi xem xét bài toán sau:

Giả sử tôi đang tạo chương trình quản lý cho quán trà sữa, một trong những core function trong ứng dụng của tôi đó là lấy yêu cầu đặt trà sữa từ khách hàng và lập hóa đơn thanh toán cho họ:

public class MilkTea {
private let taste: String // vị trà sữa: peach, origin, orange, kumquat,...

private let size: String // S-M-L

private let toppings: [String] // coconut, ....

private let sugarPercent: Double // phần trăm đường: 100% - 80% - 50 %

private let icyPercent: Double // phần trăm đá 100% - 80% - 50 %


  init(taste: String,
    size: String,
    toppings: [String],
    sugarPercent: Double,
    icyPercent: Double) {
    self.taste = taste
    self.size = size
    self.toppings = toppings
    self.sugarPercent = sugarPercent
    self.icyPercent = icyPercent
  }

}

Có nhận xét gì về đoạn code trên:

 • Constructor (hàm init) khá phức tạp.
 • Sẽ luôn có thuộc tính ít cần giá trị mặc định: ví dụ: Size – M, 100% đường, 100% đá,…

Vì có những thuộc tính mặc định ít thay đổi, do đó không tránh khỏi việc phải lặp:

let bigOrigin = MilkTea(taste: "Origin", size: "L", toppings: [], sugarPercent: 1.0, icyPercent: 1.0)

let smallOriginDecreaseSuger = MilkTea(taste: "Origin", size: "M", toppings: [], sugarPercent: 0.5, icyPercent: 1.0)

let bigOriginWithToppings = MilkTea(taste: "Origin", size: "L", toppings: ["coconut"], sugarPercent: 1.0, icyPercent: 1.0)

Duplicate thật xấu xí, và không khi nào là tốt cả. Do đó, người ta sử dụng Builder Pattern.

Dùng nó thế nào?

Vẫn theo format cũ, trước khi đi vào cụ thể, hãy tạm dừng để ngó qua Class Diagram của nó đã:

Phân tích Diagram trên:

 1. Director: đại diện cho class / module cần kết quả từ việc khởi tạo MilkTea.
 2. Builder: thiết kế trừu tượng cho các Builder, phục vụ cho việc Director có thể tương tác mà không cần quan tâm đến implementation của nó là gì. Mục đích typehint / swap / hoán đổi implementation mà không ảnh hưởng đến Director.
 3. MilkTeaBuilder: class implement InterfaceBuilder, có nhiệm vụ khởi tạo Object MilkTea, thông qua hàm build().
 4. MilkTea: object cần để khởi tạo.

Để đơn giản hóa và vì mục đích demo, nên tôi sẽ loại bỏ interface Builder. Như vậy, Director thay vì tương tác trực tiếp với MilkTea, thì giờ sẽ tương tác thông qua MilkTeaBuilder:

public final class MilkTeaBuilder {
private var taste: String = "origin"
private var size: String = "M"
private var toppings: [String] = []
private var sugarPercent: Double = 1.0
private var icyPercent: Double = 1.0

  public func chooseTaste(taste: String) { self.taste = taste }
  public func chooseSize(size: String) { self.size = size }
  public func addTopping(topping: String) { self.toppings.append(topping) }
  public func chooseSugarPercent(percent: Double) { self.sugarPercent = percent }
  public func chooseIcyPercent(percent: Double) { self.icyPercent = percent }

   public func build() -> MilkTea {
    return MilkTea(taste: taste,
            size: size, toppings: toppings,
            sugarPercent: sugarPercent,
            icyPercent: icyPercent)
  }

}

class Order {
let customerName: String
let products: [MilkTea]

  init(customerName: String, products: [MilkTea]) {
    self.customerName = customerName
    self.products = products
  }

}

let milkTeaBuilder = MilkTeaBuilder()

// Customer 1

let customer1Name = "Shaw Vu"
milkTeaBuilder.chooseTaste(taste: "Peach")
milkTeaBuilder.chooseSize(size: "L")
let product1 = milkTeaBuilder.build()

let order1 = Order(customerName: customer1Name, products: [product1])

// Customer 2

let customer2Name = "Swifty VN"
milkTeaBuilder.chooseTaste(taste: "Origin")
milkTeaBuilder.chooseSize(size: "M")
let order2 = Order(customerName: customer2Name, products: [milkTeaBuilder.build()])

Order ở đây nắm vai trò tương đương Director trong Diagram trên. Rõ ràng, việc khởi tạo MilkTea với thông số mặc định đã đơn giản, gọn nhẹ hơn rất nhiều phải không? Và đó chính là cách viết Builder tuân theo Builder Design Pattern, không có gì to tát hay khó khăn.

Cách thực hiện trên bản chất là chia nhỏ các properties của MilkTea ra thành các getter, setter được thiết lập trong class Builder, và sau đó tuần tự lần lượt thực hiện set giá trị cho chúng (chooseTaste,  chooseSize, addTopping,…), rồi khởi tạo object thông qua hàm build().

Nghe thật đơn giản nhi? Đọc tiếp đi.

Có gì chú ý?

Được rồi, dừng lại tại đây, hãy dành 5 phút cuộc đời để đọc và ngẫm nghĩ lại bài viết này từ đầu, bạn có nhận ra điều gì không?

Nếu như tôi nhận được Pull Request kiểu này từ các thành viên trong team, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà close và bắt người đó phải xóa đi viết lại ngay lập tức.

Thực tế mà nói, chủ đề Builder Pattern nhan nhản trên mạng, bạn có thể search 1 lúc, sẽ thấy cả tá bài viết với lối mòn như tôi vừa làm. Lý do tôi yêu cầu bạn dành 5 phút đọc lại bài viết là vì tôi muốn bạn có thể phản biện được cách xây dựng Builder Pattern của tôi. (Trong thời đại thông tin bùng nổ này, thiết nghĩ tư duy phản biện và phân tích thông tin là cực kỳ quan trọng, vì vậy, tôi hi vọng bạn cũng nên dừng lại và phân tích nội dung các thông tin mà mình kiếm được)

Okay, đi hơi xa rồi đó, cách làm trên thay vì được khuyến khích, trái lại trở thành Anti-pattern, tức là nên tránh làm theo. Lý giải cho điều này, vâng, xin mời bạn đọc tiếp.

(Builder Pattern xây dựng theo cách trên thực ra thường dùng để tránh vấn đề Telescoping Initializer / Telescoping Constructor)

Telescoping Initializer

Telescoping Initializer là trường hợp khi một Class có quá nhiều initializer / constructor theo định dạng kiểu như sau:

public class MilkTea {
private let taste: String // vị trà sữa: peach, origin, orange, kumquat,...

private let size: String // S-M-L

private let toppings: [String] // coconut, ....

private let sugarPercent: Double // phần trăm đường: 100% - 80% - 50 %

private let icyPercent: Double // phần trăm đá 100% - 80% - 50 %


  init(taste: String,
    size: String,
    toppings: [String],
    sugarPercent: Double,
    icyPercent: Double) {
    self.taste = taste
    self.size = size
    self.toppings = toppings
    self.sugarPercent = sugarPercent
    self.icyPercent = icyPercent
  }

  init(taste: String) {
    self.taste = taste
    self.size = "M"
    self.toppings = []
    self.sugarPercent = 1.0
    self.icyPercent = 1.0
  }

  init(taste: String, size: String) {
    self.taste = taste
    self.size = size
    self.toppings = []
    self.sugarPercent = 1.0
    self.icyPercent = 1.0
  }

  init(size: String) {
    self.taste = "origin"
    self.size = size
    self.toppings = []
    self.sugarPercent = 1.0
    self.icyPercent = 1.0
  }

....
}

Nên nhớ, Builder Pattern được giới thiệu lần đầu từ cuốn sách của Gang of Four, ngôn ngữ họ sử dụng là C++, và lại xuất bản từ 30-40 năm trước. Swift là ngôn ngữ hiện đại, vấn đề Telescoping Initializer này không còn là trở ngại nữa, tương đương với cách xây dựng Builder Pattern mà tôi đã cất công trình bày là vô dụng.

Anti-pattern

Telescoping Initializer không còn là vấn đề -> Builder Pattern như trên vô dụng -> không cần thiết -> anti-pattern. Swift cung cấp feature default parameters, và nhờ vào feature này, chúng ta hoàn toàn có thể loại bỏ Builder:

public class MilkTea {
private let taste: String // vị trà sữa: peach, origin, orange, kumquat,...

private let size: String // S-M-L

private let toppings: [String] // coconut, ....

private let sugarPercent: Double // phần trăm đường: 100% - 80% - 50 %

private let icyPercent: Double // phần trăm đá 100% - 80% - 50 %


  init(taste: String = "origin",
    size: String = "M",
    toppings: [String] = [],
    sugarPercent: Double = 1.0,
    icyPercent: Double = 1.0) {
    self.taste = taste
    self.size = size
    self.toppings = toppings
    self.sugarPercent = sugarPercent
    self.icyPercent = icyPercent
  }

}

MilkTea(taste: "peach")
MilkTea(size: "L")
MilkTea(taste: "Kumquat", size: "S", toppings: [])

Builder Pattern trong Swift là vô dụng?

Câu trả lời là không. Tôi muốn trình bày kĩ vì bản thân tôi cũng bị ngáo ngơ khi tìm hiểu về Builder trong Swift, vì như trên, các tài liệu trên mạng thường trùng lặp và hướng người đọc vào vấn đề Telescoping – vấn đề thường gặp ở các ngôn ngữ cổ điển.

Cái hay của Builder ở nằm ở việc giảm thiểu sự phức tạp khi khơi tạo Object, thông qua hàm build() -> Type – bản chất là việc đóng gói quá trình khởi tạo này lại, bạn có thể thực hiện các logic, làm abcxyz gì đó, rồi mới trả về Object sau cùng. Đặc điểm quan trọng này là lý do chính khiến Builder Pattern vẫn đã và đang được ứng dụng trong Swift iOS.

Ứng dụng trong iOS?

Challenge 1 chút, có ví dụ đơn giản nào mà constructor của class phức tạp không?

Đó chính là trường hợp Constructor Dependency Injection:

class ViewController: UIViewController {

  init(apiService: IAPIService,
     databaseService: IDBService) {

  }

}

class ViewControllerBuilder {

  func build() -> ViewController {
    let apiService = APIService(alamofire, environment)
    // do stuff

    let dbService = DBService()

    return ViewController(
      apiService: apiService,
      databaseService: dbService
    )
  }

}

Có rất nhiều dependencies phức tạp, theo kiểu khởi tạo dựa theo các dependency khác, đồng nghĩa với việc không thể sử dụng default parameters. Hơn nữa, vì nó phức tạp, cho nên chúng ta nghĩ đến việc tách riêng nó ra để xử lý, và Builder là một trong những cách tiếp cận đáng xem xét.

Tư tưởng Builder được áp dụng trong module Router / Navigator / Coordinator trong các dự án iOS, ví dụ: Router trong kiến trúc V-I-P-E-R, hoặc RIBs (hàng của UBer), Alamofire / Moya,….

Source: https://gist.github.com/jazzbpn/afd9f178fe4d8a212d83750e1b4a5389#file-viper-noticerouter-swift // Router in VIPER architectur


class NoticeRouter:PresenterToRouterProtocol {

  static func createModule() -> NoticeViewController {

    let view = mainstoryboard.instantiateViewController(withIdentifier: "MyViewController") as! NoticeViewController

    let presenter: ViewToPresenterProtocol & InteractorToPresenterProtocol = NoticePresenter()
    let interactor: PresenterToInteractorProtocol = NoticeInteractor()
    let router:PresenterToRouterProtocol = NoticeRouter()

    view.presentor = presenter
    presenter.view = view
    presenter.router = router
    presenter.interactor = interactor
    interactor.presenter = presenter

    return view
  }

  static var mainstoryboard: UIStoryboard {
    return UIStoryboard(name:"Main",bundle: Bundle.main)
  }

  func pushToMovieScreen(navigationConroller navigationController:UINavigationController) {

    let movieModue = MovieRouter.createMovieModule()
    navigationController.pushViewController(movieModue,animated: true)

  }

}
// Uber/RIBs - Router example

protocol RootBuildable: Buildable {
func build() -> LaunchRouting
}

final class RootBuilder: Builder<RootDependency>, RootBuildable {

  override init(dependency: RootDependency) {
    super.init(dependency: dependency)
  }

  func build() -> LaunchRouting {
    let viewController = RootViewController()
    let component = RootComponent(dependency: dependency, rootViewController: viewController)
    let interactor = RootInteractor(presenter: viewController)

    let loggedOutBuilder = LoggedOutBuilder(dependency: component)
    let loggedInBuilder = LoggedInBuilder(dependency: component)
    return RootRouter(interactor: interactor,
             viewController: viewController,
             loggedOutBuilder: loggedOutBuilder,
             loggedInBuilder: loggedInBuilder)
  }

}

Kết luận

Builder Design Pattern tuy là pattern đơn giản và dễ thực hiện, nhưng trong Swift, nó vẫn hoàn toàn có thể là anti-pattern như tôi đã phân tích ở trên. Tôi vẫn luôn khuyến khích bạn đọc tiếp cận được với tư duy và ý tưởng của Pattern hơn là cách implement của nó.  Không nên áp dụng một pattern nào đó chỉ vì có người bảo rằng bạn nên làm vậy.

Tóm lại, qua bài viết này, tôi cần bạn phải nắm được:

 • Builder Pattern là gì? Tư tưởng của nó là gì?
 • Thực hiện Builder Pattern như thế nào?
 • Telescoping initializer và trường hợp Builder pattern trở thành anti-pattern
 • Người ta đang sử dụng Builder Pattern như nào?

Cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc đến tận dòng này.

Tham khảo:

 • Prodesign Pattern in Swift
 • Design Pattern by Tutorial
 • https://gist.github.com/jazzbpn/afd9f178fe4d8a212d83750e1b4a5389#file-viper-noticerouter-swift
 • https://github.com/uber/RIBs/wiki/iOS-Tutorial-2
 • https://github.com/Alamofire/Alamofire/blob/master/Documentation/AdvancedUsage.md