Home

Closure/Block trong iOS

Closure là một functional tuyệt vời mà Swift cung cấp cho lập trình viên, thật ra Closure không phải điều đặc biệt chỉ có trên Swift, các ngôn ngữ khác đều có closure, tuy nhiên được gọi bằng cái tên khác do nhà phát triển ngôn ngữ nghĩ ra mà thôi, ví dụ: closure tương ứng với block trong Objective-C, hoặc là lambda trong Java, delegates trong C...

Read more

Sự khác biệt giữa Struct và Class trong Swift

Struct (cấu trúc) và Class(lớp) trong Swift có nhiều điểm tương đồng với nhau, Apple đã mô tả sự tương đồng giữa chúng như sau: “Classes and structures are general-purpose, flexible constructs that become the building blocks of your program’s code. You define properties and methods to add functionality to you...

Read more

Delegate trong iOS

Mình để ý thấy trên các trang chia sẻ kiến thức và hướng dẫn lập trình trong iOS, có rất nhiều bạn đặt câu hỏi về cách sử dụng protocol/ delegate trong lập trình iOS (cả Objective-C và Swift). Mình không khẳng định mình hiểu biết toàn bộ về Protocol trong iOS, nhưng mình tin rằng những chia sẻ dưới đây của mình có thể giúp các bạn có cái nhìn dễ...

Read more